ANBI Gegevens

Gereja Utusan Kristus – Christus Afgezanten Kerk (GUK),
heeft een zelfstandige ANBI-beschikking

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving
De Kerk heeft tot taak de Grote Opdracht van de Here Jezus Christus uit te voeren, met name het gehele Woord Gods te verkondigen en de gelovigen te onder richten Zijn geboden te onderhouden.

Met deze Grote opdracht willen we een Kerk zijn:

  • waar de glorie van God voelbaar aanwezig is, die vol warmte en gastvrij is;
  • waar mensen zich geaccepteerd en geliefd voelen;
  • waar mensen kunnen groeien;
  • waar mensen worden bemoedigd;
  • waar mensen er voor elkaar willen zijn, voor elkaar bidden en voor elkaar zorgen;
  • die de anderen lief hebben;
  • die mensen van verschillende culturen helpt met hun emotionele en geestelijke noden, maar ook in praktische zin met hulp aan hen die dat behoeven.

De Kerk wil zijn taak handhaven door zijn visie en missie actueel te houden en uit te dragen.


Voor verdere gegevens betreffende ANBI en Financiele gegevens, kunt u onderstaand document(en) downloaden.

ANBI gegevens incl baten en lasten 2017
Klik om te downloaden (.pdf/359kb)
ANBI gegevens incl baten en lasten 2018
Klik om te downloaden (.pdf/408kb)
ANBI publicatie 2019 – 2020
Klik om te downloaden (.pdf/408kb)
Baten en Lasten 2020
Klik hier om te downloaden

Beleidsplan Gereja Utusan Kristus

Het beleidsplan geeft aan, waar wij als Kerkgemeenschap en Gemeente voor staan, maar ook wat de Gemeente wil bereiken en wil blijven doen in de komende beleidsperiode. Duidelijkheid naar elkaar toe en transparant willen zijn naar buiten om zo onze visie, vissie en doelen uit te dragen en te plannen. Wij zijn onderweg, maar waar gaan wij heen?

“Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid (tijd) ten nutte makend!” Efeziër. 5:15,16 (NBG)

De Kerkorde geeft duidelijke beleidslijnen voor de Kerkeraad en voor de werkers voor wat wij met ons allen gaan doen. Coördinatoren, leiders en leidsters hebben daar mede een taak in om vanuit dit beleid uitvoering te geven aan de werkers. Er dient voldoende draagvlak te zijn om het beleid uit te voeren en te ondersteunen. Daarom dienen Visie, Missie, Doelen en Activiteiten voor een ieder duidelijk te zijn. Dat geldt ook voor de van kracht zijnde “Aanwijzingen” en “Handleidingen” voor de werkers om zo de verschillende bedieningen uniform en ordelijk te laten verrichten, want de Here wil dat er orde heerst in Zijn Gemeente. Het respectvol met elkaar omgaan, zoals het Woord zegt “de naaste lief hebben als jezelf”. Maar wat betekent Jezus Christus voor ons?

De Gemeente is ten slotte door Jezus Christus gegrondvest, volgens Zijn plannen, zoals wij die kunnen lezen in Zijn Woord. Ter onderbouwing:

“Ook heeft hij hen geweid naar de oprechtheid zijns harten en heeft hen geleid met een zeer verstandig beleid zijner handen” Psalm 78:72 (STV)

Het beleid en de uitvoering daarvan van dient vanuit het geloof in Jezus Christus zijn vorm te krijgen. Mede daardoor zal de Gemeente ontvangen en groeien in de verdieping van kennis van de Here Jezus Christus!

Beleidsplan
Klik om te downloaden (.pdf/204kb)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *