Geloofsbelijdenis

Wij geloven dat
1 De BIJBEL, bestaande uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament, is het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God en de onfeilbare, gezaghebbende regel voor geloof, leer en belevenis.
2 GOD één is, bestaande uit drie personen, te weten God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.
3 JEZUS CHRISTUS:
– God de Zoon is, die door de Heilige Geest in de wereld is geboren, uit de maagd Maria.
– gekruisigd, gestorven en opgestaan is uit de dood als de zaligmaker, om de zonden de mensen te dragen en tot redding voor een ieder die gelooft.
– Hij ten hemel is opgevaren en gezeten ter rechterhand Gods, om voor de gelovigen een plaats te bereiden.
– de enige weg is ter behoud van mensen.
– Niet is veranderd, evenzo Zijn Woord.
4 De MENS:
– zondig is en de heerlijkheid Gods derven, en zich daarom moet bekeren tot God, om behouden te worden.
– door het geloof in Jezus Christus, voor God wordt gerechtvaardigd.
– door de Heilige Geest wordt wedergeboren en geleid tot een leven van heiligheid.
5 Dat EEN IEDER DIE GELOOFT EN ZICH BEKEERT:
– GEDOOPT IN WATER (= door onderdompeling) moet worden in navolging van ’s Heren bevel en in de naam van God de Vader, de Zoon en de heilige Geest, de Here Jezus Christus.
– Deel kan nemen aan het HEILIGE AVONDMAAL bestaande uit brood en wijn, als symbolen van het LICHAAM en BLOED van JEZUS CHRISTUS, ter nagedachtenis van Zijn lijden en dood, en al teken dat hij in de gelovige woont en de gelovige in Hem.
6 GENEZING VAN ZIEKTEN EN BEVRIJDING VAN DE WERKEN VAN DE DUIVEL zijn voorzien door het geloof in Jezus Christus.
7 De DOOP MET DE HEILIGE GEEST:
– een gave van God is, die de kracht geeft om de getuige van Jezus Christus te zijn.
– gegeven wordt aan een ieder gelovige, die daarom vraagt en naar Gods oordeel nodig heeft.
– met als teken het spreken in tongen.
8 De GEMEENTE bestaat de uit ware gelovigen, het Lichaam van Jezus Christus is, waarvan Hij het hoofd is.
9 dat de Heilige Geest aan de gelovigen, die er naar streven, de NEGEN GAVEN geeft tot welzijn van de gemeente.
10 God de VIJF AMBTEN heeft vastgesteld in de gemeente, voor haar opbouw
11 Er een EINDTIJD zal zijn:
– waarin de overleden gelovigen worden opgewekt, om tezamen met de levende gelovigen opgenomen te worden, en voor altijd bij Jezus Christus te zijn.
– Er een GROTE VERDRUKKING op aarde zal zijn.
– Jezus Christus met de ware gelovigen zullen wederkeren op aarde, om Zijn – Duizendjarig Vrederijk te stichten en te regeren.
12 Er een DAG DES OORDEELS zal zijn, voor diegenen die niet in Jezus Christus geloven, die naar hun werken zullen worden geoordeeld en daarvoor opgewekt zullen worden. Degenen wiens naam niet zijn opgetekend in het boek de levens, zullen de eeuwige straf ingaan in de poel de vuurs.